ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารัรบการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมแจ้งวัน และสถานที่การกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม ตำแหน่งเลขที่ 1297

Accessibility