ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา

  • -
9257922468715

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา

9257922938841

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อ(NCD) โดย ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนนภากร และคณะทีมวิทยากรโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยากต่อการรักษา เพื่อให้ความรู้ Case manager ผู้ดูแลผู้ป่วยใน NCD Clinic และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและเขตบริการสุขภาพตาม Service plan
ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด

9257921834256

 

Please follow and like us:

Accessibility