Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

  • -

  • -

  • -

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training)

ดาวน์โหลดที่นี่

สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ห้อง สุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี เวลา 8.30 – 16.00 น.

Please follow and like us:

  • -
8889547713722

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

8889549228818

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ จากเครื่องมือแพทย์ความละเอียดสูงให้หน่วยส่องหลอดลมโดยมี นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานโรคปอด และ พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ งานโรคปอด ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

8889546234542

Please follow and like us:

Accessibility