Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -
screenshot_1

ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือ ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยา และการแพทย์อื่น เขียนโดย ศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี

เนื้อหาประกอบด้วยภาพรวมของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแพทย์ทั่วไป การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา และโรคตาอื่น พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

สนใจติดต่อ Line ID: giant50 หรือ baipai25322
รายได้จากการจำหน่ายนำเข้าโรงพยาบาลราชวิถี ในวาระครบรอบ 70 ปีโรงพยาบาล
นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดลด 10%

s__25305096 f7541adb-e3d5-49d8-9c07-b040ecfafdf7

collage

ภาพตัวอย่าง

Please follow and like us:

  • -

  • -

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2565 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี

งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก  โรงพยาบาลราชวิถี

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์

แบบใบสมัคร

Please follow and like us:

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1”  

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2565 รอบที่ 1

                   กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทศมินทราธิราช ชั้น 13แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-206-2900 ต่อ  11320 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2565 รอบที่ 1 จนถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.  ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

แบบประเมินคุณลักษณะ

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

เอกสารรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

Please follow and like us:

  • -
screenshot_1

Accessibility