Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -
44920

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ นำทีมโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเครือข่ายสำคัญ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย

44919

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านปลูกถ่ายอวัยวะ นำทีมโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับเครือข่ายสำคัญ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งแระเทศไทย และเจ้าภาพร่วม โรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ในเขตสุขภาพที่ 8

44916
ปัจจุบัน มีผู้ป่วยรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มขึ้น แต่อุปสรรคสำคัญ อยู่ที่การขาดแคลนอวัยวะที่จะทำการปลูกถ่่าย และจำนวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตาย ไม่ได้รับการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

44917 44921 44922

Please follow and like us:

  • -

  • -

รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี 

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน) 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม

ลงทะเบียน

Please follow and like us:

  • -

เปิดรับสมัครโครงการ Best practice in ostomy and wound care” ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-best-63_a2

รายละเอียด ดังนี้
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม” ระยะสั้น (10 วัน)”  ใน “โครงการ Best practice in ostomy and wound care” ระหว่างวันที่  2 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย

ช่องทางการสมัคร
2.QR CODE (ในโปสเตอร์ที่ส่งมาให้)
3.สมัครได้ด้วยตนเอง ที่หอผู้ป่วยพิเศษรวม 8 ข โทร 02 354 8108 ต่อ 3814
พว. บุญชื่น อิ่มมาก มือถือ 099-353-5165
Please follow and like us:

  • -

ประกาศความคืบหน้า การเปิดโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

ประกาศความคืบหน้า

การเปิดโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

 (ชื่อเดิม: หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด)

รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563

ดำเนินการโดย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ จากสภาการพยาบาล

ผู้มีความประสงค์สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าว โปรดติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลราชวิถี

picture1

Please follow and like us:

Accessibility