บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

img_9009

โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager in CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงวิชาการ Mini case manager in CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic)” โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สาขาไต โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาไต และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยรับชมผ่านระบบ Zoom Webinar Online เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 เพื่อถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อน Service Plan สาขาไต เทคนิคและวิธีการในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้แก่ทีมสหวิชาชีพในเขตสุขภาพทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้อรัง ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ และโรคไตเรื้อรังของประเทศไทย

Read More
s__4137045

รพ.ราชวิถี ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกสิรินธร

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย เข้าทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของตึกสิรินธร เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการตรวจสอบความคลอบคลุมครบถ้วนในแต่ละพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันอัคคีภัยด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

Read More
line_album_2022-1-20_%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%90_8

โครงการอบรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ โดยมี นายจรูญ ปิดทะเหล็ก หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

Read More

Link

Accessibility