บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

website-1

โครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างพลังในทีมผู้บริบาลผู้เป็นเบาหวานและอาสาสมัครสาธารณสุข” (Empowerment DM team) สำหรับเขตสุขภาพที่ 7 – 13 ครั้งที่ 2 โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD), กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ World Diabetes Foundation (WDF) สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานฯ  สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar Online จำนวน 1,600 คน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทีมบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูง ให้สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพของประเทศ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับวิธีการจัดการผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิก NCDs ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิต โครงการเน้นการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแบบสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล (ผู้จัดการกรณี) เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักโภชนาการ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดการส่งต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน อีกด้วย

Read More
website

โครงการ “อยู่บ้าน ปอด ปลอดภัย” เป็นโครงการเชิงรุกที่ดำเนินการเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้าน ผู้ป่วย HI ผู้ป่วยศูนย์พักคอย (CI) หรือ ผู้ป่วยโควิดที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนแรกของการป่วย) สามารถเข้ามารับบริการตรวจเอกซเรย์ปอด ภายใต้หลักการ “เอกซเรย์ปอดช่วยรอดโควิด @rapidxray” และรับทราบผลหลังเอกซเรย์โดยทีมรังสีแพทย์จิตอาสา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการ 1. การตรวจประเมินภาวะโควิดลงปอด เพื่อผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูสภาพปอด โดยมีการแนะนำวิธีบริหารปอดอย่างเหมาะสม ตลอดการรักษาตัว 2. ในรายที่ไม่เคยได้รับยาต้านไวรัส จะได้รับยาต้านไวรัสเมื่อตรวจพบโควิดลงปอดในกรณี 14 วันแรก 3. ได้รับคำแนะนำและการติดตามต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วที่สุด โครงการฯ จัดให้มีจุดให้บริการ 6 แห่งกระจายตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ใกล้กับบ้านของท่าน (รายละเอียดใน QR code)   ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️   • ไม่มีค่าใช้จ่าย   • เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด (เวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.)   • สนับสนุนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และ ภาคประชาสังคม   ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️   เอกซเรย์ปอด ช่วยรอดโควิด ชีวิตปลอดภัยอยู่บ้าน ประชาสังคมร่วมดูแล   Add Line : @rapidxray   #อยู่บ้านแพทย์ช่วยตรวจปอดก็หายได้ #อยู่บ้านปอดปลอดภัย #savelung

Read More
web-1

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับกลุ่มงานอายุรศาสตร์ จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต COVID-19” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น ในผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะวิกฤติให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์เร่งด่วน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

Read More
website-1

รพ.ราชวิถี เปิดศูนย์ RAJAVITHI MEDICAL ENGINEERING ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดศูนย์ RAJAVITHI MEDICAL ENGINEERING (ศูนย์การพิมพ์สามมิติทางการแพทย์ Medical 3D printing Center) ณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

Read More

Link

Accessibility