ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
1385 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 662,175.- ดาวน์โหลด
1384 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 3 โครงการ 857,472,657.22 ดาวน์โหลด
1382 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ 209,612,131.50 ดาวน์โหลด
1381 ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,815,000.- ดาวน์โหลด
1380 จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 จุด 642,000.00 ดาวน์โหลด
1379 ซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานโฟตอน Multileaf ยี่ห้อ ELEKTA รุ่น SYNERGY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950,000.- ดาวน์โหลด
1378 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๖ รายการ 140,272,174.50 ดาวน์โหลด
1377 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการ 5,300,000.- ดาวน์โหลด
1376 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๙ โครงการ 21,753,000.- ดาวน์โหลด
1375 ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,600,000.- ดาวน์โหลด
1374 ซื้ออะไหล่เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลชีพโดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ รุ่น Microflex LTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 914,850.- ดาวน์โหลด
1373 ซื้ออะไหล่เครื่องเอกซย์คอมพิวเตอร์ รุ่น Light Speed ยี่ห้อ General Electric 7,261,020 ดาวน์โหลด
1372 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 758,309 ดาวน์โหลด
1371 จ้างทำระบบซอฟแวร์และติดตั้งแพลตฟอร์มสุขภาพ จำนวน ๑ ระบบ 900,000.00 ดาวน์โหลด
1370 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566 1,357,065.58 ดาวน์โหลด
1369 จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม จำนวน 1 รายการ 13,722,172.20 ดาวน์โหลด
1368 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ และซื้อหัวตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 3 มิติ (Echo+TEE) พร้อมหัวตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ รุ่น EPLQ7 ยี่ห้อ Philips โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,827,875 ดาวน์โหลด
1367 เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรด-ด่าง-ก๊าซ และปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือดพร้อมน้ำยา ระยะเวลาเช่า 34 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2568 9,042,000 ดาวน์โหลด
1366 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 66 โครงการ 244,194,227.00 ดาวน์โหลด
1365 แผนการจัดซื้อจัดจ้่างวัสุด เงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 689,752,991 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 47
Records 21 to 40 of 932