ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
1353 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 โครงการ 13,112,682.00 ดาวน์โหลด
1460 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 โครงการ 36,748,412.00 ดาวน์โหลด
1476 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 โครงการ 4,310,000.00 ดาวน์โหลด
271 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสัญญาณแรงดันให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ใช้สำหรับวัดแรงดันเลือดในหัวใจ,ปอดและเอออร์ต้า (Truwave Disposable Pressure Transducer Kit 2x2) จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,444,000.00 ดาวน์โหลด
367 ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะดูดไบออบซี่ เซลส์ชั้นใต้เยื่อบุทางเดินอาหาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,879,200 ดาวน์โหลด
715 gFTskjYAAnCBi VZumPyCTBwjJiim
513 การจัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,873,050.00 ดาวน์โหลด
492 การจัดซื้อผัก และผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งวดที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีคัดเลือก 5,845,550 ดาวน์โหลด
49 จัดซื้อ CLOPIDOGREL TABLETS 75 mg 10x10 's จำนวน 66,570 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,688,123.40 ดาวน์โหลด
116 จัดซื้อ High Resolution Esophageal lmpedance Catheter ใช้กับเครื่องตรวจวัดแรงดันและค่าความต้านทานชนิดความละเอียดสูง 650,000 ดาวน์โหลด
50 จัดซื้อ INFLUENZA VACCINE 0.5 ml/dose สายพันธ์ซีกโลกเหนือ จำนวน 100,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,125,000 ดาวน์โหลด
106 จัดซื้อ J.E. VACCINE (INACTIVATED) 1 dose/vial จำนวน 600 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,800 ดาวน์โหลด
746 จัดซื้อ จำนวน 16 รายการ 27,481,136.00 ดาวน์โหลด
685 จัดซื้อ จำนวน 17 โครงการ 4,362,220,700.40 ดาวน์โหลด
428 จัดซื้อ ยา Sodium Valproate 400 mg/4 ml for injection บรรจุกล่องละ 1 ampule จำนวน 9,760 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,414,926.40 ดาวน์โหลด
40 จัดซื้อ โครงการยาบัญชี จ(2) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 762,240,135.65 ดาวน์โหลด
133 จัดซื้อATAZANAVIR CAPSULES 200 mg 60's จำนวน 666 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,567,833.26 ดาวน์โหลด
19 จัดซื้อBCG VACCINE 10 doses/vial จำนวน 110,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,186,600.00 ดาวน์โหลด
125 จัดซื้อBOTULINUM ANTITOXIN INJECTION 50 ml (HEPTAVALENT) จำนวน 12 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,856,000.00 ดาวน์โหลด
126 จัดซื้อCALCIUM DISODIUM EDETATE INJECTION 1 gm/5 ml จำนวน 2,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,560,000.00 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 52
Records 1 to 20 of 1026