การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5163 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสูตินรีเวชศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,000,000.-
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 12 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5162 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมระบบบันทึกและติดตามข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,500,000.-
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5161 ประกวดราคาซื้อเพลทหรือการ์ดทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน 2,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,275,000.00
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 28 เม.ย. 2566 3 พ.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5160 ประกวดราคาซื้อระบบ server เก็บภาพและสำรองข้อมูลภาพถ่ายและสแกนจอประสาทตา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 655,770.90
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 24 เม.ย. 2566 26 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5159 ประกวดราคาซื้อเปลนอน จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 585,000.-
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 19 เม.ย. 2566 21 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5158 ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฮโดรลิค จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.-
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 19 เม.ย. 2566 21 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5157 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบโมบาย ออกซิเจน ปรอทวัดไข้แบบอินฟราเรทวัดหน้าผากหรือยิงทางหูได้และสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับสารสนเทศของโรงพยาบาล จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 750,000.-
ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5156 ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้ออาหารในบรรจุภัณฑ์ด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 835,991.-
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5155 ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาพร้อมเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.-
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566 24 เม.ย. 2566 25 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5154 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลสัญญาณภาพและกำเนิดแสงระบบวิดีทัศน์ชนิดหลอดไฟ 5LED พร้อมกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารรองรับเทคโนโลยี EDOF และส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,850,000.-
ดาวน์โหลด
30 มี.ค. 2566 20 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5153 ซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,170,672.00
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5152 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหาความผิดปกติของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารส่วนต้นผ่านทางจมูก จำนวน 1 ชุด 1,600,000.-
ดาวน์โหลด
29 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566 10 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5151 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 6,152,960.-
ดาวน์โหลด
9 มี.ค. 2566 14 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5150 จัดซื้อผัก และผลไม้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หมวด โดยวิธีคัดเลือก 6,896,395.-
ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5149 จัดซื้อข้าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 1,819,400.-
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด
5148 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (Coagulation Tests) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,196,586.00
ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2566 4 เม.ย. 2566 7 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5147 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,704,000.-
ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2566 18 เม.ย. 2566 20 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5146 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคด้วยเทคนิค Real-time PCR จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,905,000.00
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5145 ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ขนาดความจุภายในห้องล้าง 350 ลิตร แบบ 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,500,000.-
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 3 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5144 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิด Flat Panel กำลังไม่น้อยกว่า 25 kw จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,000,000.-
ดาวน์โหลด
22 มี.ค. 2566 11 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 204
Records 41 to 60 of 4065