1. หน่วยงานภายใน

  กลุ่มภารกิจวิชาการ

   

  ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โสต สอ นาสิก กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มงานจิตเวช กุล่มงานพยาธิวิทยา
  กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานโภชนวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานรังสีวิทยา
  กลุ่มงานรังสีรักษา กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม
       
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  เวชระเบียนและสถิติ
   
  งานบริหารเวชภัณฑ์
  - หน่วยติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR)
  ยาเคมีบำบัด

   

  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

   

  กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
  กลุ่มงานการบริหารผู้ป่วยนอก กลุ่มงานวิชาการพยาบาล กลุ่มงานบริหารผู้ป่วยใน

  หน่วยงาน / สถาบัน /ศูนย์

   

  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์การจัดการความรู้(KM) ศูนย์กู้ชีพนเรนทร
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถาบันร่วมผลิตแพทย์ (ม.รังสิต) งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์
  สถิติ ชมรมพุทธศาสน์โรงพยาบาลราชวิถี รับชม VDO
  Cadio ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (TQM) งานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
  สถาบันโรคหัวใจ สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.ราชวิถี จำกัด ห้องสมุด
  30 บาทกับรพ.ราชวิถี คลีนิคประกันสังคม งานรักษาพยาบาลในชุมชน
  ระบบงานห้องผ่าตัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา    

   

  หน่วยงานภายใน
 2. ข่าว

  ข่าวประชาสัมพันธ์
       
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี แนะนำหน่วยงาน
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ TQM
- ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
- ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 

หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์
กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์
สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th

แผนที่ รพ.ราชวิถี  
ตารางออกตรวจแพทย์  


 
   

หน้าแรก รู้จักองค์กร บริการของเรา ข่าว ติดต่อเรา
หน้าแรก วิสัยทัศน์พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
รายงาน KPI รพ.ราชวิถี
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้สู่ประชาชน
ข่าวประกวดราคา
โครงการอบรม
สมัครงาน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจากทีมระบบยา
วารสารข่าว รพ.ราชวิถี
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
Download
ติดต่อเรา
IP ของคุณคือ ( YOUR IP )

IP เครื่องของคุณคือ

 

สถิติเว็บไซต์ รพ.ราชวิถี ( Statistics )

จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 0 คน
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 2.187 วินาที

 


เลขที่ 2 โรงพยาบาลราชวิถี ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2013- 2015 All rights reserved