รูปภาพตต ประวัติฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

         ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เดิมเป็นงานพัสดุ ขึ้นกับฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อมาได้มีการปรับกรอบอัตรากำลัง จึงได้เป็นฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537

         สถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารพัสดุ 4 ชั้น มีพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร อยู่ด้านหลัง  ตึกสิรินธร ติดกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย

         ชั้นที่ 1 เป็นสำนักงานหัวหน้าฝ่าย งานจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนและบัญชี งานธุรการและสัญญา และเป็นคลังวัสดุซ่อมแซม ประปา

IMG_20160725_092855

         ชั้นที่ 2 เป็นสำนักงานจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง และคลังของวัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า

IMG_20160725_093005

         ชั้นที่ 3 เป็นคลังวัสดุการแพทย์

IMG_20160725_093048

         ชั้นที่ 4 เป็นคลังวัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุแบบพิมพ์ และคลังวัสดุสำนักงาน

IMG_20160725_093126

สำนักงานช่างและอาคารซักฟอก   อยู่บริเวณด้านถนนโยธี

Accessibility
Accessibility