keyboard_arrow_right
Uncategorized

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME ณ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเย็บแผลฝีเย็บและการซ่อมแซมแผลฝีเย็บที่มีการบาดเจ็บถึงทวารหนัก วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1 โรงพยาบาลราชวิถีการเย็บแผลฝีเย็บและการซ่อมแซมแผลฝีเย็บที่ มีการบาดเจ็บถึงทวารหนัก โครงการจริยธรรมสัญจร อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี วันที่ 8-9 กันยายน 2561  จริยธรรมสัญจร 2561  ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ที่จบปีการศึกษา 2561    หวังว่าความรู้ที่ท่านได้รับจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวันข้างหน้า  รายนามแพทย์ที่จบปีการศึกษา 2561