มาตรการภาษี บริจาคเงินแก่สถานพยาบาล

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณที่เคารพ

ท่านผู้มีอุปการคุณท่านใดมีความประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินบริจาค
เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564

” กรุณาแจ้งความจำนงในการบริจาคภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.
ถ้าบริจาคหลังเวลา 16.00 น. ใบเสร็จรับเงินบริจาคจะออกเป็นปี 2565 “

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอบพระคุณอย่างสูง
(กลุ่มงานการเงินแลบัญชี โรงพยาบาลราชวิถี)

มาตรการภาษีหนุนผู้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า มีผลย้อนหลังตั้งแต่ยอดบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ม.ค.61

กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

(1) บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการศึกษา และรายจ่ายที่กำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

(3) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคข้างต้น
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับการบริจาคที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561