ช่องทางการขอรับใบเสร็จรับเงิน

กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ได้ที่
E-Mail: donation@rajavithi.go.th
Line Official Account Rajavithi : @446opjfn
แจ้งการบริจาค โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.

s__36732952