ช่องทางการขอรับใบเสร็จรับเงิน

กรณีบริจาคเงินให้โรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 100 บาท ท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ได้ที่
1. กรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ http://www.rajavithi.go.th
2. โทรสาร 02-3548108-37 ต่อ 3278
3. E-Mail : donation@rajavithi.go.th
4. ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-3548108-37 ต่อ 3032 : ฝ่ายการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 อาคารสิรินธร เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.)