ช่องทางการบริจาค

1. เคาน์เตอร์ธนาคาร
➡  ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-276128-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

2. โอนเงินผ่าน ATM
➡  ชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บัญชี 051-276128-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลราชวิถี

3. SCB Easy App / SCB Easy Net

4. QR CODE
➡  ชื่อบัญชี โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
qr-code

5. บริจาคโดยตรงที่หน่วยรับบริจาค ณ โรงพยาบาลราชวิถี
➡  เงินสด/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
➡  เช็ค สั่งจ่ายชื่อบัญชี บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และขีดคร่อม หรือผู้ถือ

ช่องทางการขอรับใบเสร็จรับเงิน