พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล

Accessibility
Accessibility