ผู้บริหาร

งานการพยาบาลวิสัญญี

 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ไฟล์รูปภาพ

หัวหน้างาน

งานการพยาบาลวิสัญญี

นางสมพร คำพรรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3351  01
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัด โสต คอ หู คอ จมูก นางสุจินดา สถิตย์ถวิลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  02
วิสัญญี ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และงาน Multipurpose นางวรรณี จิระภัทรศิลป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  03
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดตา และเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์การแพทย์ นางสาวณัชชา มิลินทานุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  13
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัด ศัลยกรรมผ่านกล้อง นางสาวสมจิตร ดวงแข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  04
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัด ทางเดินปัสสาวะ และศัลยกรรมพลาสติก นางเพ็ญแข เจรีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  05
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดนรีเวช นางสาวศุภลักษณ์ อัจฉรารุจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336, 3337  06

งานการพยาบาลวิสัญญี

 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่ง หมายเลข

โทรศัพท์

ไฟล์

รูปภาพ

วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป นางสาวมาลี บุญลาภวงศ์สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3336 , 3337  07
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดสูติกรรม นางตรึงตา ครูแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3336 , 3337  08
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก นางสมใจ ไกยเวช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3336 , 3337  09
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรมประสาท นางสาวเตือนใจ คำขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3336 , 3337  10
วิสัญญี ด้านการดูแลผู้ป่วย

หลังระงับความรู้สึก (PACU)

นางจิตรลดา วิมลปัญญาธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3336 , 3337  11
วิสัญญี ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และทรวงอก นางสุทธนุช ยาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3336 , 3337  12

 

 

 


Accessibility
Accessibility