ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัย งานการพยาบาลวิสัญญี

งานวิจัย งานการพยาบาลวิสัญญ์ งานวิจัยเรื่องระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดระหว่างการทำผ่าตัดถุงน้ำดี ด้วยกล้องวีดีทัศน์ (Arterial carbondioxide tension during Laparoscopic cholecystectomy) ตีพิมพ์ใน วารสารโรงพยาบาลราชวิถี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2  (สิงหาคม 2539)  หน้า 61 – 65 งานวิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้ป่วยในการนำสลบโดยการสูดดมด้วยหน้ากากครอบ เปรียบเทียบ กับการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ ตีพิมพ์ใน วิสัญญีสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2545) คู่มือแนวทางปฏิบัติงานวิสัญญีพยาบาล(Essential Guideline Nurse Anesthetist) IS6N974-442-193-3 ตีพิมพ์   :     บริษัท พี.เค.ที พริ้นติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน :     500 เล่ม (156 หน้า) ปีที่พิมพ์  : พ.ศ.2549 เผยแพร่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 100 เล่มโรงพยาบาลและจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 500เล่ม เขียนบทความเรื่อง บันทึกทางการพยาบาลวิสัญญีกับกระบวนการพยาบาล ตีพิมพ์ใน วารสารกองการพยาบาล ปี่ที่ 35

Read More

กิจกรรม/งารการพยาบาลวิสัญญี

Client

Accessibility
Accessibility