Tag Archives: มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ

  • -

  • -

เกร็ดความรู้จัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยการพัสดุ

Tags : 

ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
กฎกระทรวงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการโรงพยาบาลราชวิถี แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility