แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. EB4(1) แผนปฎิบัติการ ( Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (F19)

1. EB4(1) สรุปโครงการ งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2561

2. EB4(1) แผนงบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ)งปม. 2561

3. EB4(2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผน-โครงการ งปม.2560 ไตรมาส 4 งานวิจัยฯ (อบรม)

4. EB4(2)รายงานผลการดำเนินงานตามแผน-โครงการ งปม. 2560 ไตรมาส 4  งานวิจัยฯ (งบอุดหนุน)

5. EB4(2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน-โครงการ งปม. 2560 ไตรมาส 4 งานวิจัยฯ (เงินงบบำรุง)

6. EB4(2) รายงานผลดำเนินการแผนงานโครงการ งปม. 2560 ไตรมาส 4 งานถ่ายทอดฯ (เงินงบประมาณ)

7. EB4(3)รายงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ งปม. 2561 COE (เงินงบประมาณ)

8. EB4(3)รายงานความก้าวหน้า ตามแผนการปฏิบัติงาน งปม. 2561(งบดำเนินงาน)

9. EB4(3) รายงานความก้าวหน่า ตามแผนปฏิบัติงาน งปม. 2561 (เงินงบประมาณ)

10. EB4(3) ปรับปรุง พัฒนาระบบ วิธีการรายงานระบบ Budfin ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง

 


Accessibility