ห้องตรวจโรคโลหิต

คลินิกในเวลาราชการ ห้องตรวจโรคโลหิต

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ หมายเหตุ
 จันทร์ 9.00 – 12.00 น. พญ.ประวีนวรรณ ทั่งทอง
พญ.คุณาภา เอี่ยมอรุณไทย
นพ.ธนันต์ชัย อัครวิกรัย
 อังคาร 9.00 – 16.00 น. นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
นพ.ชัชวาล นาคะเกศ
พญ.ประวีนวรรณ ทั่งทอง
13.00 – 16.00 น. นพ.นิทัศน์ โสธนพันธ
 พุธ 9.00 – 12.00 น. นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
นพ.ธนันต์ชัย อัครวิกรัย
 พฤหัส 9.00 – 12.00 น. นพ.ชัชวาล นาคะเกศ
นพ.สุพัฒน์ ช านาญชานันท์
ศุกร์ 9.00 – 12.00 น. พญ.คุณาภา เอี่ยมอรุณไทย

Accessibility