ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก

คลินิกในเวลาราชการ ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ หมายเหตุ
 จันทร์   8.00 – 12.00 น. นพ.เกียรติยศ   โคมิน
นพ.ภักดี  สรรค์นิกร
นพ.วิรัช  ทุ่งวชิรกุล
พญ.พวงมะลิ  ประเวศวรารัตน์
นพ.ดาวิน  เยาวพลกุล
นพ.สุประพล จันทพันธ์
 อังคาร   8.00 – 12.00 น. อ.กิ่งกาญจน์  เติมสิริ
นพ.สุรัตน์   มงคลอารีย์พงษ์
นพ.พรเอก  อภิพันธุ์
นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ
พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
นพ.สุประพล จันทพันธ์
 พุธ   8.00 – 12.00 น. พญ.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์
พญ.ชลิษา บัณฑิตกุล
พญ.นภัสถ์ ธนะมัย
 พฤหัส   8.00 – 12.00 น. นพ.เกียรติยศ โคมิน
อ.กิ่งกาญจน์ เติมสิริ
นพ.สุรัตน์ มงคลอารีย์พงษ์
นพ.พรเอก อภิพันธุ์
พญ.นภัสถ์ ธนะมัย
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย
นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ
พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
 ศุกร์   8.00 – 12.00 น. นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล
พญ.ชลิษา บัณฑิตกุล
นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
นพ.ดาวิน เยาวพลกุล
นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ

คลินิกนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก

วัน เวลา รายชื่อแพทย์ หมายเหตุ
 จันทร์   16.00 – 20.00 น. พญ.นภัสถ์  ธนะมัย
 อังคาร  16.00 – 20.00 น. นพ.ธนุศักดิ์  ศรีใจ
 พุธ   16.00 – 20.00 น. พญ.ฤทัยรัตน์  สุพฤกษ์ทวีชัย
 พฤหัส   16.00 – 20.00 น. อ.กิ่งกาญจน์  เติมสิริ
 ศุกร์   16.00 – 20.00 น. ไม่มีคลินิค
 เสาร์   08.00 – 12.00 น. นพ.มานัส  โพธาภรณ์
นพ.ทัศนชาติ  จิตรีธาตุ

 วันอังคารและวันพุธ
 นพ.ธนุศกดิ์ ศรีใจ ลาอบรมต่างประเทศตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2560

 พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย ลาอบรมต่างประเทศตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 สิงหาคม 2560
 ในวันดังกล่าวทางแผนกจะจัดแพทย์ออกตรวจแทน


Accessibility