มิติที่ 1 ความพร้อมรับผิด สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต

 

๑.๑ บรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เป็นนโยบายสำคัญของกรม / หน่วยงานในสังกัด

  • มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • มีการนำแผนฯไปปฏิบัติ
สบค.

ITA_2563

๑.๒ ผู้บริหารเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด

  • มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นต้นแบบความพร้อมรับผิด เช่น ผู้บริหารนำการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

 ๑.๓ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานต่อสาธารณะ

  • มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
งบลงทุนปี 2563 มีการเผยแพร่ภายใน โรงพยาบาล(intranet)

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 1/63

อำนาจหน้าที่ , ผู้บริหาร*

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน / Q&A/ช่องทางร้องเรียน/รับฟังความคิดเห็น

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

 ๑.๔ จัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตโดยนำค่านิยม MOPH DMS เป็นรากฐานการพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์

  • มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามแนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์ MOPH DMS เช่น มีสื่อเผยแพร่ค่านิยม จัดแสดงภาพถ่ายหรือวิดีทัศน์ที่แสดงถึงพฤติกรรมต้นแบบ
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

 ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ถึงผลของการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างน้อยดังนี้ การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการทุกระดับ / เสวนาหรือรับฟังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน /มีการเผยแพร่ สื่อสารเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62)
link๑*
link๒*

Link๓*

๑.๖ ปลูกและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและมีความสุขด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

  • มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต เช่น กิจกรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ”ตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต อาสา / หลักศาสนาหรือคุณธรรมนำ การพัฒนา / การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมอาสา / ผู้บริหารประกาศไม่รับของขวัญของฝาก / หน่วยงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลที่มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรด้วย
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

๑.๗ กำหนดให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ

  • มีการสอบทานและปรับปรุงคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62


Accessibility