กลุ่มงานอายุรศาสตร์

screen-copy

พันธกิจ

  1. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
  2. ให้บริการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย มีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ
  3. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

พันธกิจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี มีนโยบายการผลิตอายุรแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของระบบ บริการสุขภาพในประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในเวชปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพ ในระดับดีมาก สร้างเสริมสุขภาวะผู้ป่วยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม ให้การบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีความเข้าใจในระบบสาธารณสุข สามารถบริหารทรัพยากรสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการกระบวนการด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ด้านสาขาอื่นๆอย่างรอบด้าน มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมมาสู่กระบวนการรักษา มีการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ สามารถเป็นต้นแบบให้กับแพทย์โรงพยาบาลอื่นๆในกระทรวงสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข สื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้ดี ปรับตัวตามความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม  มีจริยธรรมยึดมั่นในหลัก  ธรรมาภิบาล  มีความรับผิดชอบ มีความเอื้ออาทร มีทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาและพร้อมในการให้บริการทางอายุรศาสตร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  นำมาสู่การพัฒนาบริการสุขภาพระดับตติยภูมิด้านอายุรศาสตร์ที่เป็นเลิศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ชุมชน สถาบันและประเทศชาติ


Download หลักสูตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

Download รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบนโยบาย


Accessibility