กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก

slide1slide2


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2565 รอบ 1
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจำบ้านเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ (Fellow)ปี 2565

กำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ผู้สมัครเข้าฝึกอบรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ประจำปีการฝึกอบรม 2565


images


Accessibility