มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๓.๑ พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของกรมการแพทย์
สบค.
๓.๒ พัฒนาความรู้บุคลากรกรมการแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้

  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น
    ๑. ขั้นตอนหรือรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี
    ๒. มีการเผยแพร่สื่อการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

๓.๓ มีการกำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายค่าสินค้าหรือค่าจ้าง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว
  • วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
  • กำหนดแนวปฏิบัติ กรณีเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link) 1/63

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)1/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62

ระบุแหล่งที่อยู่ข้อมูล (link)2/62


Accessibility