มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและกลไกป้องกันการทุจริต

๔.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้คุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้

  • จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับองค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประโยชน์ทับซ้อน ที่สามารถถ่ายทอดขยายผลได้
สบค.
สำนักสารสนเทศการแพทย์

๔.๒ วางระบบการมอบหมายงาน ประเมินผล คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม และมีการกำกับติดตาม

  • มีการปฏิบัติตามรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด
  • กำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
สบค.
สำนักสารสนเทศการแพทย์

Accessibility