มิติที่ 2 การสร้างเครือข่าย สร้างกลไกป้องกันการทุจริตและสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามทุจริต

๒.๑ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรต่อต้านการทุจริตเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต
มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
๑. มีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม
๒. มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนสมาชิกในองค์กร
๓. มีแผน การขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กรแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในองค์กร
๔. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมได้

๒.๒ มีการกำหนดมาตรการให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาสำคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน/การให้บริการ

  • การจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมวิพากษ์ และมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงาน/บริการ

Accessibility