ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักจัดการงานทั่วไป 2. นิติกร 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4.นายช่างเทคนิค

Accessibility