รพ.ราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

  • -
s__9904133

รพ.ราชวิถี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

s__9904133

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลราชวิถีร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกไม่โกง ร่วมสร้างสังคมดี “โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และไม่รับของกำนัล” ตามนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility