รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการตรวจสอบ (Safety Day) ครั้งที่ 1”

  • -
s__9707523

รพ.ราชวิถี จัดอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการตรวจสอบ (Safety Day) ครั้งที่ 1”

untitled-1

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม “ความรู้พื้นฐานด้านอัคคีภัย กฎหมายและมาตรฐานการตรวจสอบ (Safety Day) ครั้งที่ 1” เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้ โดย อาจารย์บุษกร แสนสุข วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัย ณ พิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility