ฝ่ายประกันสุขภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561

  • -
s__20185095

ฝ่ายประกันสุขภาพ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561

untitled-1

ฝ่ายประกันสุขภาพ โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2561 เรื่อง “การจัดการโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Mini Case Manager DM-HT) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิที่เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ คลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 12 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ในเขตพื้นที่ 7 แห่ง ให้มีการบริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility