โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ ตรวจ DNA แห่งเดียวใน สธ.

Accessibility