นายแพทย์สะอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีไหว้ครูและอบรมจริยธรรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ทั่วไป

Accessibility