นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงวิชาการ “ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง”

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility