โรงพยาบาลราชวิถีได้รับรางวัล GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก และ รางวัลสถานบริการสาธารณสุข ลดโลกร้อน

Accessibility