โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่พนักงานบริษัทก่อสร้าง

  • -
21638

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่พนักงานบริษัทก่อสร้าง

untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Auto External Defibrillator : AED)” แก่พนักงานบริษัทโครงการก่อสร้างหอพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น โดยวิทยากร คุณกัญจนา เมืองสาคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility