โรงพยาบาลราชวิถี ได้ทำการฝึกซ้อมแผนราชวิถี ๒.๒.๒ เชื่อมกับแผนการเผชิญสถานการณ์ก่อการร้าย

  • -
page

โรงพยาบาลราชวิถี ได้ทำการฝึกซ้อมแผนราชวิถี ๒.๒.๒ เชื่อมกับแผนการเผชิญสถานการณ์ก่อการร้าย

โดยมี พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
คุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น ๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

page

Please follow and like us:

Accessibility