คุณเกษมสันต์ สารภี หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility