ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่ได้รับการตรวจรักษาพิเศษ จัดโดย งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Accessibility