คุณบุญหนัก ศรีเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัตรการบำบัดทดแทนไต การฟอกด้วยเครื่องไตเทียม รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปาริชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility