คุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมที่มาศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Accessibility