โครงการพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  • -
27-4-2560-11-19-07

โครงการพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
จัดโดย
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
นางสาวนุชระพี สุทธิกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
page

Please follow and like us:

Accessibility