นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางปฎิบัติการคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกคลอดของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560  วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

Accessibility