แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” – โรงพยาบาลราชวิถี

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

  • -

การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

ปัญหาที่อยากแก้
1. รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย
2. ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
3. ใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ความดีที่อยากทำ
1. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. เห็นอกเห็นใจ มีความเมตตาต่อกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
5. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
6. สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะ
7. กตัญญูต่อแผ่นดิน บิดา – มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
8. สวดมนต์ เจริญสมาธิอย่างสม่าเสมอ
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility