แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) – โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  • -
s__101236830

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , โรงพยาบาลชลบุรี , โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา , สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายบริการระบบสุขภาพด้านหัวใจและหลอดเลือดวิถีชีวิตใหม่ในภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี

เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉิน แบบเฉียบพลันอย่างถูกวิธีได้จริงและเร่งด่วน เน้นการประชุมเชิงสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของปัญหา สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และรูปแบบการดูแลรักษาใหม่

ทั้งนี้ ภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคอาเซียน สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและอินเดียที่มีประชากรจำนวนมากและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของภูมิภาคเอเชียและประเทศแถบแปซิฟิก คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่า GDP ของโลก นอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ คือ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่าง เมือง (มอเตอร์เวย์) รถไฟทางคู่ และสนามบินอู่ตะเภา มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของ เอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง ยกระดับด้านสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน นับเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านภาวะวิกฤติฉุกเฉินที่พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดบริการทางการแพทย์เชิงรุกในผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายสาธารณสุขของประเทศในวิถีใหม่ New Normal  ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 รองรับโครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการสุขภาพมีมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ , เป้าประสงค์ : ประชาชนและคนวัยทำงานมีสุขภาพดี โรงพยาบาลมีคุณภาพ นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศ  และบรรลุวิสัยทัศน์โรงพยาบาลราชวิถี ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถีเป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”

untitled-1

untitled-2

s__140214329

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility