แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 อัตรา – โรงพยาบาลราชวิถี

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 อัตรา

  • -

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 4 อัตรา

**สามารถยื่นใบสมัครกับแพทยสภา และ ส่งเอกสารการสมัครตามข้อกาหนด ของ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

**สแกนเอกสารหลักฐานและข้อมูลใบสมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร
เป็น PDF และส่งได้ที่ : E-mail: uro3140@gmail.com

นาส่งเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย์ได้ที่ :

สำนักงำนศัลยศำสตร์ยูโร กลุ่มงำนศัลยศำสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 12 โรงพยำบำลรำชวิถี
เลขที่ 2 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

โทร. 0-2206-2902 ต่อ 31203 , 31204
โทรสำร. 0-2354-8142

หลักฐานที่ต้องนามาวันที่สอบคัดเลือก

1. หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติ จำนวน 3 ฉบับ
(ใบ recommendation) จำกผู้บังคับบัญชำ หรืออำจำรย์แพทย์
2. ใบคะแนนผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง) จำนวน 1 ฉบับ

Download ใบสมัครแพทย์ประจาบ้าน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility