โครงการพัฒนาเครือข่ายแพทย์ส่องกล้องขั้นสูง ด้วยการส่องกล้องอัลตราซาวด์ Endoscopic ultrasound (EUS)

  • -
s__98377765

โครงการพัฒนาเครือข่ายแพทย์ส่องกล้องขั้นสูง ด้วยการส่องกล้องอัลตราซาวด์ Endoscopic ultrasound (EUS)

โรงพยาบาลราชวิถี โดย นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก และแพทย์หญิงกรรณิการ์ เลาหวิจิตร นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายแพทย์ส่องกล้องขั้นสูง ด้วยการส่องกล้องอัลตราซาวด์ Endoscopic ultrasound (EUS)” เพื่อวินิจฉัยรักษาโรคทางเดินน้ำดีและตับอ่อนในเขตสุขภาพ ที่เป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชนในประเทศที่นับวันมีความทวีความรุ่นแรงเพิ่มขึ้น และเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยยับยั้งอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อแบบเฉียบพลัน โดยได้ถ่ายทอดเทคนิคความเชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาด้วยการส่องกล้องอัลตราซาวด์ (EUS) ในผู้ป่วยติดเชื้อโรคระบบทางเดินท่อน้ำดีตับอ่อน จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โรคมะเร็งท่อน้ำดีตับอ่อน จำนวน 2 ราย ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565

สำหรับ ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี ถือเป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกรมการแพทย์ ที่มีความโดดเด่นด้านการส่องกล้องขั้นสูงในระดับชั้นนำของประเทศและชั้นนำในทวีปเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านส่องกล้องขั้นสูงในการรักษาโรคทางเดินอาหารที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ได้นำนโยบายแนวคิดความเชี่ยวชาญขั้นสูงสู่ภูมิภาคเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน (The Best for the Most) เน้นการดำเนินงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเท่าเทียม ลดภาระการเดินทาง รวมถึงใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดทางกล้องขั้นสูงในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มบทบาทการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางบริการและวิชาการแพทย์ขั้นสูงเพื่อจะได้เกิดเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน และบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพที่สำคัญของชาติ และมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำระดับนานาชาติ”

untitled-1

Print

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility