ประกาศรายชื่อพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด (1 เดือน) อบรม 1-30 มิถุนายน 2565

  • -

ประกาศรายชื่อพยาบาลวิชาชีพอบรมหลักสูตรเคมีบำบัด (1 เดือน) อบรม 1-30 มิถุนายน 2565

nognogng

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้น (1 เดือน)

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ประกาศรายชื่อ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility