โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ

  • -
s__97337371

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตสุขภาพแบบบูรณาการ โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โรคหัวใจหลอดเลือดและโรคทรวงอกจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการนำโครงสร้างเศรษ ฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยสาระสำคัญประการหนึ่ง คือเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ และกลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 นี้ ดังนั้น การพัฒนาการรักษาโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกในส่วนภูมิภาคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรักษาอย่างต่อเนื่อง

untitled-2

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรของกระทรวงสาธารณะสุข มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังเป็นสถาบันหัวใจแห่งแรกที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน ที่เรียกว่า Domino Heart Transplantation ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชีย รวมถึงมีการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนขั้นสูงเป็นกรณีๆ มาแล้วมากมาย พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันโรคหัวใจที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจที่เก่าแก่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้อบรมสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจที่ไปช่วยดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ อีกด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้วางแนวทางรากฐานในการพัฒนาทุกด้านให้เกิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยเริ่มจากส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรด้านการผ่าตัดหัวใจทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ลดการส่งต่อมายังส่วนกลาง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติในครัวเรือน ในการเดินทางผ่าตัดนอกพื้นที่มูลค่านับแสนบาทต่อราย ลดค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจในมวลรวมของประเทศ และเพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน”

untitled-1

27-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%9e%e0%b8%b5

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility