โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager in CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic)

  • -
img_9009

โครงการอบรมเชิงวิชาการ Mini case manager in CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงวิชาการ Mini case manager in CKD clinic ครั้งที่ 1 (Basic)” โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) สาขาไต โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาไต และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยรับชมผ่านระบบ Zoom Webinar Online เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565

เพื่อถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อน Service Plan สาขาไต เทคนิคและวิธีการในการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ให้แก่ทีมสหวิชาชีพในเขตสุขภาพทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้อรัง ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ และโรคไตเรื้อรังของประเทศไทย

untitled-1

25-coe-ncd

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility